Thông báo của tôi

Xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong chăn nuôi gà

Xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong chăn nuôi gà

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu phần nuôi gà Liên Minh thương phẩm giai đoạn 0-18 tuần tuổi tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: thí nghiệm được bố trí theo phương pháp đồng thời 2 nhân tố. Nhân tố 1 là 3 mức năng lượng trao đổi: 2.800, 2.900, 3.000kcal cho giai đoạn 0-4tt; 2.900, 3.000, 3.100kcal cho 2 giai đoạn 5-8 và 9-18tt; nhân tố thứ hai là 3 mức protein thô: 18; 19; 20% cho giai đoạn 0-4tt; 16; 17; 18% cho giai đoạn 5-8tt; 14,5; 15,5; 16,5% cho giai đoạn 9-18tt cho từng mức năng lượng. Kết quả cho thấy: nuôi gà Liên Minh thương phẩm với khẩu phần ăn có ME*CP tương ứng theo 3 giai đoạn 0-4, 5-8 và 9-18 tuần tuổi là 3.000kcal*20%, 3.100kcal*18%, 3.100kcal*16,5% là thích hợp nhất.

 
Chi tiết bài viết: tại đây

Nguồn:Tạp chí KHKT chăn nuôi số 278 - tháng 6.2022 (trang 20)

####

https://theme.hstatic.net/200000339367/1000870059/14/breadcrumb_bg4.png

Đang xem: Xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong chăn nuôi gà

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên