Thông báo của tôi

Ảnh hưởng mức Protein thô trong khẩu phần đến sinh trưởng của Gà Nòi Lai

Ảnh hưởng mức Protein thô trong khẩu phần đến sinh trưởng của Gà Nòi Lai
Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên tổng số 90 gà Nòi lai giai đoạn 1-42 ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức là 3 mức protein thô là 20; 20,5 và 21% với mức năng lượng là 2.900 kcal/kg tại giai đoạn 1-21 ngày tuổi và giai đoạn 22-42 ngày tuổi là 19; 19,5 và 20% với mức năng lượng là 2.900 kcal/kg và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, gà Nòi lai có khối lượng cơ thể và tăng khối lượng cao nhất ở nghiệm thức với 21% protein thô (ở giai đoạn 1-21 ngày tuổi) và 20% protein thô (ở giai đoạn 22-42 ngày tuổi) (P<0,05). FCR cũng được cải thiện ở nghiệm thức 21 và 20% protein thô (P<0,05). Qua TN cho thấy việc tăng hàm lượng protein thô trong khẩu phần sẽ ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai giai đoạn 1-42 ngày tuổi.
 
 
 
Chi tiết bài viết: tại đây

Nguồn:Tạp chí KHKT chăn nuôi số 276 - tháng 4.2022 (trang 49)

####

https://theme.hstatic.net/200000339367/1000870059/14/breadcrumb_bg4.png

Đang xem: Ảnh hưởng mức Protein thô trong khẩu phần đến sinh trưởng của Gà Nòi Lai

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên